آدرس مجتمع مسکونی "مهران"

خیابان مقدس اردبیلی، خیابان ثارا... ، خیابان مهران، پلاک 6