آدرس پروژه مسکوني" کافی آبادی 1 "

زعفرانيه-کوچه کافی آبادی-مقابل کوچه شهید وشاق-پلاک 40