قیمت بر اساس سند مسکونی با قیمت پایه متری 30 میلیون تومان و افزایش قیمت به ازاء هر طبقه 5%.

کاربری این مجتمع مسکونی با موقعیت اداری می باشد.

با پرداخت عوارض اداری به شهرداری می توان سند اداری برای هر واحد تنظیم کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و به روز از قیمت هر واحد در مجتمع اداری  "کلاسیک"، در ساعات اداری با دفتر مرکزی تماس بگیرید.